Следете не на

Новости и Информации

 

 

ЦЕНОВНИК НА ФИТНЕС ЦЕНТАРОТ МАГНУС

 

 

Вид на дисциплина и број на посети

Претпладне 07:00-16:00

Попладне 16:00-22:00

жени

мажи

жени

мажи

ФИТНЕС

1 тренинг

300

300

500

500

1 х неделно (4 тренинга/месечно)

1000

1000

1200

1200

2 х неделно (8  тренинга/месечно)

1000

1300

1300

1800

3 х неделно (12  тренинга/месечно)

1500

1800

1800

2300

4 х неделно (16  тренинга/месечно)

1700

2000

2000

2500

5 х неделно (20  тренинга/месечно)

1900

2200

2300

2700

6 х неделно (26  тренинга/месечно)

2000

2500

2500

3000

 

ДИСЦИПЛИНИ

2 х неделно (аеробик, пилатес, TRX, pole fitness, јога)

 

1500

3 х неделно (аеробик, пилатес, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

КОМБИНАЦИИ (фитнес + дисциплина по избор)

жени

мажи

1 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2300

2300

1 тренинг фитнес + 3 дисциплина

2700

2700

2 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2700

3000

2 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 2 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3500

4000

2 тренинга 1ва дисц. + 2 тренинга 2ра дисц.

2700

 

2 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3150

 

3 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3600

 

 

САУНА (со 30 минути најава пред користење)

1 влез

500

2 лица во исто време (организирано)

700

Со доплата кон членарина за 6 х месечно

2400

Со доплата кон членарина за 8 х месечно

2800

Сауна за надворешни лица – 6 х месечно

3000

Сауна за надворешни лица – 8 х месечно

3600

 

Фамилијарен попуст (за секој член од фамилијата)

10%

Компаниски попуст (за мин. 7 лица – организирано)

15%

ð  месечната  уплата е со важност 30 дена од датата на уплата

ð  цените се изразени во денари

 

 

PRICES OF FITNESS CENTER MAGNUS

 

 

Kind of discipline and number of visits

Morning 07:00-16:00

Afternoon 16:00 -22:00

women

men

women

men

FITNESS

1 training

300

300

500

500

1 x per week (4 trainings/ month)

1000

1000

1200

1200

2 x per week (8 trainings / month)

1000

1300

1300

1800

3 x per week (12 trainings / month)

1500

1800

1800

2300

4 x per week (16 trainings / month)

1700

2000

2000

2500

5 x per week (20 trainings / month)

1900

2200

2300

2700

6 x per week (26 trainings / month

2000

2500

2500

3000

 

COURSES

2 x per week (aerobics, Pilates, TRX, pole fitness, yoga)

 

1500

3 x per week (aerobics, Pilates, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

COMBINATION (+ fitness discipline optional)

women

men

1 fitness training  + 2 training discipline

2300

2300

1 fitness training   + 3 training discipline

2700

2700

2  fitness training  + 2 training discipline

2700

3000

2  fitness training  + 3 training discipline

3000

3400

3  fitness training  + 2 training discipline

3000

3400

3  fitness training  + 3 training discipline

3500

4000

2 coaching 1st disc. + 2 coaching 2nd disc.

2700

 

2 coaching 1st disc. + 3 coaching 2nd disc.

3150

 

3 coaching 1st disc. + 3 coaching 2nd disc.

3600

 

 

SAUNA (30 minutes notice before using)

1 entry

500

2 people at the same time (organized)

700

With surcharge fee to 6 x monthly

2400

With surcharge fee to 8 x month

2800

Sauna for outsiders - 6 x per month

3000

Sauna for outsiders - 8 x month

3600

 

Family discount (for each family member)

10%

Company discount (for min. 7 persons - organized)

15%

èmonthly payment is valid for 30 days from the date of payment

èprices are in Macedonian denars

Контакт
МАГНУС ДООЕЛ
ул. Антон Попов бр. 1 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 72 22 22 22
Е-маил: info@magnus.com.mk
magnuscentar@yahoo.com
facebook: www.facebook.com/fitnessmagnus
instagram: @magnuscentar

Работно време: 07:00 - 22:00
од Понеделник до Сабота
Распоред
Понеделник, Среда и Петок
18:00 - 19:00 АЕРОБИК
19:00 - 20:00 TRX
20:00 - 21:00 КИК-ФИТ (жени)
21:00 - 22:00 КИК-БОКС (мажи)
Вторник, Четврток
17:00 - 18:00 ЈОГА
18:00 - 19:00 ПИЛАТЕС
19:00 - 20:00 POLE FITNESS (1-ва група)
20:00 - 21:00 POLE FITNESS (2-ра група)
Сабота
09:00 - 10:00 ПИЛАТЕС
Новитети
Партнери