Магнус Инфо

МАГНУС претставува специјализиран фитнес центар наменет за мажи и жени  кои сакаат да се чувствуваат здраво и енергично. Нашата цел е брзото темпо на животот, стресот и депресијата да ги замениме со активност, квалитетен живот и совршена фигура.

Фитнес центарот МАГНУС е опремен со најсовремена фитнес сала со светски брендирана фитнес опрема од брендот TECHNOGYM – PURE STENGHT и SELECTION PRO LINE и најновата извадена кардио линија на брендот TECHNOGYM. Истиот е поделен на две нивоа и тоа долен дел партер - сала со мека подлога (татами) во која професионални тренери држат групи по аеробик, пилатес, кик-фит, кик бокс, самоодбрана, јога, зумба, TRX, pole fitness и комплетно опремена фитнес сала која е на горното ниво. Центарот располага со ергономски уредени соблекувални со засебни тоалети и туш-кабини, фенови, чисти пешкири, секогаш топла вода и гел за туширање, а се разбира и хигиената во нив е на највисоко ниво.

Во комплексот е вклучена и финска сауна која е императив за подобрување на имунолошкоиот систем и квалитетот на целокупното здравје и може да се користи одделно или во комбинација со тренинзите. Како во сите модерни светски фитнес центри и во нашиот се наоѓа солариум, кој Ви обезбедува природен бронзен тен, а со стимулација на витаминот Д се подобрува квалитетот на сонот и се подигнува нивото на имунитетот што е особено значајно во зимскиот период. Сите Ваши тренинзи се одвиваат со постојана придружба и совети од стручни лица, експерти во фитнес и останатите спортови.

Во нашиот комплекс има и катче за релаксација, каде може да се освежите, но и да добиете стручни совети за тоа како да напредувате. Во прилог на тоа е и нашата мини дрогерија со најразлични витамини, минерали, протеини и останати суплементи кои му се потребни на Вашето тело за да ја одржува  својата енергија и цврстина во секојдневната активност.

Издвоивме и посебни пакети со најразлични поволности пред се затоа што сакаме да создадеме тренд на вежбање и здрав и квалитетен начин на живот. Обезбедивме попуст за семејства од 10% и компаниски попуст за групи над 7 члена кои организирано ќе доаѓаат во нашиот фитнес центар.

Нашето мото и цел е да ги поддржиме луѓето во своите намери да бидат здрави, витки и да ја одржуваат посакуваната цврстина на телото, без разлика на годините. Имајте совршена фигура! Ве очекуваме во МАГНУС.

Дојдете, посетете не и дознајте зошто сме најдобри и различни од сите останати!!!

MAGNUS is a specialized fitness centre designed for both men and women who want to feel healthy and energetic. Our goal is to replace the rapidity in life, stress and depression with activity, quality of life and a perfect figure.

MAGNUS fitness center is equipped with modern fitness room with world-branded fitness equipment brand TECHNOGYM - PURE STENGHT and SELECTION PRO LINE and cardio equipment brand TECHNOGYM. It is divided into two levels bottom floor - hall with a soft surface (tatami) in which professional coaches hold groups aerobics, Pilates, kick-Fit, kick boxing, self-defense, yoga, Zumba, TRX, pole fitness and fully equipped fitness room which is in the upper level. The center has ergonomically arranged separate changing rooms with toilets and showers, hairdryers, clean towels, always hot water and shower gel, of course and hygiene in them is at the highest level.

The complex includes a Finnish sauna which is imperative to improve the quality of the immune system and health in general, which can be used separately or combined with the trainings. As a modern fitness centres, Magnus offers a solarium for natural bronze tanned stimulation of vitamin D to improve the quality of sleep and to raise the level of immunity especially during winter. All the training are constantly accompanied by experts, such as fitness experts and other sports experts.

We offer a place to relax, refresh and advised on further progress. Additionally, we are equipped with a mini pharmacy where various vitamins, minerals, proteins and other supplements are available for the needs of your body to keep its energy and toughness during daily activities. 

Special price packages are prepared with various benefits primarily because we desire to initiate a trend of exercising and healthy lifestyle. 10% discount is offered to families and organized groups of more than 7 members.

Our motto and goal is to support humans in their intention to be healthy, slender and maintain desired strength of the body, regardless of age. Have a perfect figure! You are expected at Magnus.

Come to our centre, visit us and find out why we are the best and different from all others!!!

TRX

TRX тренингот во суспензија (со помош на каиши или карики), претставува оригинален, најдобар во својата класа, систем за вежбање, кој со помош на гравитацијата и тежината на сопственото тело овозможува изведба на варијабилни вежби за развој на сила, флексибилност и стабилност на телото и јадрото истовремено.Овој начин на вежбање овозможува брз, ефективен и функционален тренинг и наменет е за сите возрасти на секое ниво на тренираност. Со TRX добивате затегнати и цврсти мускули, го подобрувате балансот на телото и го унапредувате кардио-респираторниот капацитет.

TRX

 TRX Suspension Training is an original, best in its class workout system that leverages gravity and your bodyweight to perform hundreds of exercises that develop strength, balance, flexibility and core stability simultaneously. The TRX delivers fast, effective and functional training that provides greater performance and functionality and most importantly it serves people of all ages and fitness levels. With TRX you get tighten and strong muscles and better body balance and it promotes cardio respiratory capacity.

POLE FITNESS

Фитнесот на шипка претставува спортска дисциплина која е резултат на спојување на Chinese Pole, древниот индиски спорт Mallakhamb, акробации и танцување. Тоа е ефективна форма на вежбање и уметност истовремено. Фитнесот на шипка комбинира гимнастички движења, стилови на танц, издржливост и сила.

Овој тип на фитнес значи подигнување на сопствената телесна тежина и апсолутно користење на сите видови на мускулни групи во телото. Со редовно практицирање се добиваат цврсти и тонирани мускули, рамен стомак, флексибилност, вештина на издржливост и кондиција. Паралелно со физичките промени што телото ќе ги направи, фитнесот на шипка ќе ја подобри кардио-пулмоналната издржливост и флексибилноста на целото тело. Една од најголемите придобивки од овој вид на фитнес е поттикнувањето на самодовербата и нагласената елеганција и женственост.

POLE FITNESS 

Pole fitness is a sport discipline which resulted by merging Chinese Pole, ancient Indian sport Mallakhamb, acrobatics and dancing. This is an effective form of exercise and art the same time. Fitness pole combines gymnastic movements, styles of dance, endurance and strength.

Pole Fitness is an effective form of exercise as well as an art form.  Pole Fitness combines gymnastics moves, dance styles and strength holds for a full body workout.  Because Pole Fitness requires you to lift your own body weight, you use muscles in every part of your body that you may not have used before. Along with the physical changes your body will make, Pole Fitness can improve cardio respiratory endurance and flexibility, but for some, the greatest benefit from Pole Fitness is a boost to their confidence. 

ЈОГА

Јогата значи искуство на единство со своето внатрешно битие. Ова единство доаѓа со пребродување на двојностите на умот и материјата. Интегралната јога ги соединува повеќето видови на јога се со цел раст и одржување на психофизичкиот развој на човекот.

YOGA

Yoga is experiencing unity with eternal essence, which comes from overcoming the duality of the mind and the substance. The Integral yoga unites different kinds of yoga, all with the aim of human growth and psychological development.

ФИТНЕС

Фитнес делот е опремен со последната технологија на актуелните TECHNOGYM фитнес  машини и тоа PURE STRENGHT LINE и SELECTION PRO LINE, а кардио делот од линијата SKILLRUN, SKILLMILL, CLIMB EXCITE, VARIO EXCITE, BIKE EXCITE, RECLINE EXCITE и SKILLBIKE  Покрај најсовременото просторно уредување и функционалност, фитнесот располага со стручен инструкторски и менаџерски тим и истиот може да одговори соодветно на барањата на сите професионални спортисти, аматери, рекреативци, мажи, жени, млади луѓе и пензионери. Во центарот постои можност за изведување на персонални поединечни и групни тренинзи со изнајмување на личен тренер. Сето погоре наведеното МАГНУС ФИТНЕС ЦЕНТАРОТ го прави единствен и најдобар опремен TECHNOGYM фитнес центар.

Благодарение на фитнес вежбите на справи ги таргетирате сите мускулни групи во телото. Вежбите се изведуваат под надзор на специјализирани лица во оваа област. Со фитнесот се овозможува плански, структуриран и повторувачки начин на вежбање. Фитнес тренинзите се вистинскиот избор за Вас доколку посакувате совршено обликувано тело.

FITNESS

Fitness area is equipped with the latest technology current TECHNOGYM fitness machines and PURE STRENGHT LINE and SELECTION PRO LINE, end cardio line SKILLRUN, SKILLMILL, CLIMB EXCITE, VARIO EXCITE, BICE EXCITE, RECLINE EXCITE end SKILLBIKE and is the only centre in the Balkans region equipped with two newest lines of equipment from this brand. Besides the most modern spatial arrangement and functionality, it has a professional fitness instructors and management team and can respond appropriately to the demands of all professional athletes, amateurs, recreational, men, women, young people and pensioners. In the centre there is a possibility to perform individual and group personal training by renting personal trainer. All of the above mentioned, makes MAGNUS FITNESS CENTRE being the only one as well as best fully eguipped Technogym Fitness Centre.

Thanks to tackle fitness exercises to target all muscle groups in the body. The exercises are conducted under the supervision of specialists in the field. With Fitness provides planning, structured and repetitive way of exercise. Fitness training is the right choice for you if you wish perfectly shaped body.

КИК – ФИТ

Кик фит е претежно женска дисциплина и истата е измислена со цел на женската популација на интересен и забавен начин, да и се наметне кик боксот како борешка вештина. Истиот, вклучува интензивен кардио тренинг составен од аеробни вежби во комбинација со разни ескивази пропратени со удари со раце и нозе во вреќа како дел од кик бокс техниката. Всушност, ова е и најбрзиот пат да го зајакнете вашето тело и да добиете совршена форма. Се повеќе жени се заинтересирани токму за кик-фитот, пред се поради можноста да се ослободи телото од негативната енергија, но секако и како начин правилно да научат да изведуваат удар со рака и нога, да се одбранат, но и да избегнат удар. Според најновите истражувања кик-фитот е најлесниот и најделотворниот начин за ослободување од стресот кој ни го носи модерното и брзо живеење, и секако интересен и делотворен начин за подобрување на здравјето.

KICK - FIT

Kick Fit is predominantly female discipline and it was invented in order of the female population in an interesting and fun way to impose such kick boxing skill. It includes intensive cardio training of aerobic exercises combined with various avoidances accompanied by hand and leg blows in sack from kickboxing techniques. In fact, this is the best way to strengthen your body and get the perfect shape. Women are interested in kick-fit, primarily due to the possibility to release the body of negative energy and learn to perform correct hand and foot punch, to be able to defend and avoid attack. According to the latest research kick-fit is the easiest and most effective way to release the stress accumulated from modern and intensive lifestyle and also to improve your health.

КИК БОКС

Кик боксот како најатрактивен и популарен спорт за релативно кратко време ги освои младите и создаде револуција со висок интерес и внимание кај сета спортска јавност во светот. Стилот и техничките можности што ги дава кик боксот е збир на комбинирани техники од боксот (техника со раце) и удари со нозе од (таеквондо и карате) со висок степен на дополнителни комбинаторики, ескиважи, блок системи, лажни повлекувања напред и назад и нијансирани нишања во лево и десно. Овие кик бокс мајсторства се остваруваат со вешта, брза и импулсивна манипулација на противникот, кој никогаш не треба да се свати како механички процес, туку секогаш како израз на мисловната инспиративност и креативна активност во дадениот тренд, дотична борба, односно индивидуална психо-физичка активност за остварување на саканата цел (победа). Важи за најтежок и најсуров боречки спорт, при кој повредите се сведени на минимум.

KICK BOXING

As one of the most attractive and popular sports, kick boxing influenced the youth in a relatively short time and attracted many sports fans all over the world. The style and technical possibilities provided by Kick boxing is a set of combined boxing techniques (technique by hand) and feet blows (taekwondo and karate) with a high degree of additional combinations, block systems, fraudulent withdrawals back and forth and graduated  vibrations to the left and right. These Kick boxing master moves are accomplished with skilful, fast and impulsive manipulation to the opponent, which should never be seen as a mechanical process, but always as an expression of intellectual inspiration and creative activity in a given trend, the fight, or as individual psycho-physical activity to achieve the desired goal (win). Kick boxing is recognised as the hardest and most cruel martial sport in which injuries are minimized.

АЕРОБИК

Водечките здравствени установи, па потоа и центри за рехабилитација ги препорачуваат аеробните вежби.  Аеробик вежбите во Магнус се изведуваат повторно во присуство на тренер. Аеробикот ја стимулира работата на вашето срце и капацитетот на белите дробови.  Кардио тренингот ги опфаќа сите групи на мускули а меѓу другото ова е и примарен метод за губење на вишокот килограми. Забавно е … пробајте го!

AEROBIC

Leading medical institutions, and also centres for rehabilitation recommend aerobic exercises. Aerobic exercises in Magnus are also performed in presence of a coach. Aerobic stimulates your heart’s beating and lung capacity. Cardio workout cover all groups of muscles and among other things is a primary method for losing excess weight. It’s funny … Try it!

ПИЛАТЕС

Пилатес вежбите се веќе голем тренд и кај нас, а се разбира овој метод на вежбање е одамна прифатен кај најголемите светски ѕвезди токму поради делотворноста и придобивките кои ги носи. Пилатес или физички и умствен метод за вежбање ја развива вашата сила и внатрешна свесност. Тоа е техника која го зајакнува телото, ја зголемува енергијата, а паралелно и го ослободува умот.

PILATES

Pilates exercises are already a big trend in our country and this method of exercise has long been accepted by the world's biggest stars because of its effectiveness and benefits. Pilates or physical and mental exercise method develop your strength and inner awareness. It is a technique that strengthens the body, increases energy, and in parallel frees the mind.


Ф.И. 2011


Ф.И. 2012


Ф.И. 2013


Ф.И. 2014

Следете не на
Контакт
МАГНУС ДООЕЛ
ул. Антон Попов бр. 1 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 72 22 22 22
Е-маил: [email protected]
[email protected]
facebook: www.facebook.com/fitnessmagnus
instagram: @magnuscentar

Работно време: 07:00 - 22:00
од Понеделник до Сабота
Распоред
Понеделник, Среда и Петок
18:00 - 19:00 АЕРОБИК
19:00 - 20:00 TRX
20:00 - 21:00 КИК-ФИТ (жени)
21:00 - 22:00 КИК-БОКС (мажи)
Вторник, Четврток
17:00 - 18:00 ЈОГА
18:00 - 19:00 ПИЛАТЕС
19:00 - 20:00 POLE FITNESS (1-ва група)
20:00 - 21:00 POLE FITNESS (2-ра група)
Сабота
09:00 - 10:00 ПИЛАТЕС
Новитети
Партнери